Ob pričetku novega študijskega leta verjetno že iščeš nastanitev in se boš kmalu znašel v vlogi najemnika stanovanja, hiše ali sobe. Da bi se izognil morebitnim težavam, je potrebno pravočasno poskrbeti za pravno varnost najemnega razmerja.

Informacije o stanovanju in lastniku stanovanja

Pred izbiro stanovanja in sklenitvijo najemne pogodbe je potrebno izbrati in preveriti sosesko, v kateri se stanovanje nahaja. Morda ti ta zaradi oddaljenosti od centra mesta, šole ali pa zaradi pomanjkljive infrastrukture, ne bo ustrezala.

Z najemodajalcem vedno skleni najemno pogodbo, ki te bo ščitila v primeru nepravilnosti.

Ko najdeš stanovanje, pa poleg fizičnega ogleda, preveri še formalne podatke o stanovanju in lastništvu stanovanja. Na portalu Geodetske uprave eProstor lahko brezplačno dostopaš do podatkov posameznega stanovanja. Poznati je potrebno naslov in številko stanovanja oziroma posameznega dela stavbe.

Stanovanje lahko odda v najem samo oseba, ki je njegov lastnik. Ta sicer za oddajo lahko pooblasti tudi drugo osebo, vendar naj bo pooblastilo pisno, podpis lastnika na njem pa notarsko overjen. Ali je oseba, ki želi stanovanje oddati v najem tudi dejanski lastnik stanovanja, lahko preveriš z vpogledom v zemljiško knjigo.

Energetska izkaznica – da ali ne?

Pred najemom stanovanja se seznani tudi z energetsko učinkovitostjo stavbe. Če je najem daljši kot 1 leto, ti mora najemodajalec pred podpisom pogodbe izročiti energetsko izkaznico.

Najem in najemna pogodba

Stanovanja nikar ne najemaj brez podpisa najemne pogodbe. Ta bo zagotovila visoko stopnjo varnosti razmerja za najem in je s tem v korist obeh strank. Pomembno pa je, da pogodba za najem vsebuje vse bistvene sestavine, ki jih predpisuje Stanovanjski zakon (SZ-1).

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:

 • opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja,
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb,
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje,
 • odpovedne razloge,
 • vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj,
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe,
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja,
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini,
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja,
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas,
 • način predaje stanovanja.

Najem in prijava začasnega prebivališča

Ob selitvi na novo lokacijo ne pozabi na prijavo začasnega prebivališča. Ob prijavi bo potrebno predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja, temu pa lahko služi najemna pogodba, ki ste jo sklenili.

Sprememba lastnika stanovanja in odpoved najemne pogodbe

Če boš sklenil najemno pogodbo za določen čas, bo ta prenehala veljati s potekom časa za katerega je bila sklenjena. S prenehanjem najemnega razmerja si se dolžan izseliti iz najetega stanovanja.

Če pa bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, bo za prenehanje najemnega razmerja potrebna odpoved s strani ene ali druge stranke. Pri tem velja, da lahko najemodajalec pogodbo odpove le, če najemniku poišče drugo ustrezno stanovanje za najem. Izjema seveda velja, če so podani krivdni razlogi na strani najemnika.

 

piše: STA
foto: Pixabay